Διαμεσολάβηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Οι οφειλέτες μπορούν να απευθυνθούν σε έναν πιστοποιημένο διαμεσολαβητή, ο οποίος αναλαμβάνει ως ανεξάρτητος ενδιάμεσος να παρευρίσκεται σε όλες τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους ιδιώτες πιστωτές και στον οφειλέτη και συντελεί στην εύρεση μιας βιώσιμης ρύθμισης οφειλών.

Πιο συγκεκριμένα, μετά την υποβολή της αίτησης από τον οφειλέτη στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, οι χρηματοδοτικοί φορείς (δηλ. τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης από δάνεια και πιστώσεις – Servicers – Funds) μπορούν να καταθέσουν πρόταση ρύθμισης οφειλών. Ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να διαπραγματευτεί επί αυτής της πρότασης ρύθμισης οφειλών των πιστωτών, αφού εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών μπορεί να καταθέσει αίτημα υποβολής για διαμεσολάβηση. Εφόσον συμφωνήσει η πλειοψηφία των χρηματοδοτικών φορέων ως προς την αξία των σχετικών απαιτήσεων που αφορά, τότε ξεκινά η διαμεσολάβηση, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο ν.4640/2019, με διάρκεια τριάντα (30) ημερών. Εντός αυτής της προθεσμίας, εφόσον επιτευχθεί η υπογραφή συμφωνίας αναδιάρθρωσης, μεταξύ της πλειοψηφίας των πιστωτών και του οφειλέτη, τότε η διαδικασία θεωρείται επιτυχής. Σε περίπτωση που παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία και δεν έχει επιτευχθεί η υπογραφή συμφωνίας αναδιάρθρωσης, μεταξύ της πλειοψηφίας των πιστωτών και του οφειλέτη, τότε η διαδικασία θεωρείται λήξασα, δίχως δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

Ομοίως, κατά τη διαδικασία της εξυγίανσης, μετά την υποβολή της έκθεσης του εμπειρογνώμονα, ο οφειλέτης, σε συμφωνία με την πλειοψηφία των χρηματοδοτικών φορέων, μπορεί να αξιοποιήσει τη διαμεσολάβηση, με σκοπό να υποστηριχθεί κατά τις διαπραγματεύσεις.