Ανακοινώθηκε η προκήρυξη για την “Στήριξη υφιστάμενων και νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την κάλυψη των τεχνολογικών τους αναγκών με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) ή/και με την ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματισμού (άμεσα συνδεδεμένων με τις ΤΠΕ) στην παραγωγική τους διαδικασία”

Περίοδος υποβολής: 11/7/2019 έως 1/11/2019

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων: απο 3.000 € έως 200.000 €

Ποσοστό Ενίσχυσης: 65% (για Υφιστάμενες Επιχειρήσεις ) και 70% ( για Νέες Επιχειρήσεις )

Προϋπολογισμός:  4.000.000 €

Δικαιούχοι:

Υφιστάμενες και νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Επιλέξιμες Δαπάνες 

Επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού:

  • Λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού.
  • Δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας ή/και ηλεκτρονικού καταστήματος.
  • Εξοπλισμός πληροφορικής (hardware).

Παροχή λοιπών υπηρεσιών (προώθησης, ασφάλειας, υποστήριξης

Κάλυψη μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού.