Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4605/2019 – για την προστασία πρώτης κατοικίας

By |2019-09-02T19:49:36+00:00|ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ|

Διατάξεις για την προστασία του εμπορικού απορρήτου και τον περιορισμό της ευθύνης των εταίρων αστικών εταιρειών Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4605/2019 για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 [...]